תנאי השימוש בפורטל הבוגרים של עמותת "ידידי עתידים" (ע"ר)

עמותת "ידידי עתידים" (ע"ר) (להלן: "העמותה") מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים והמשתמשים בפורטל הבוגרים ומחויבת לשמירה ולהגנה על המידע שיימסר על ידם. התנאים שיפורטו להלן יסבירו לך את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת בפורטל הבוגרים, בין השאר, מפרטים התנאים להלן את האופן שבו משתמשת העמותה במידע הנמסר לה מהמשתמשים ו/או שנאסף על ידה במסגרת ביקוריהם ושימושיהם בפורטל הבוגרים.

 1. מאגר המידע

  כל מידע שתמסור בעת הרישום לפורטל הבוגרים ו/או תוך כדי שימוש בפורטל הבוגרים, לרבות מידע שתמסור בנוגע לאורח חייך, מצבך המשפחתי, מקצועך, עבודתך, מקום שירותך הצבאי/שרות לאומי, ישמר במאגר המידע של העמותה. אינך נדרש על פי חוק למסור את המידע, אולם - אי מסירת המידע עלולה להגביל את יכולתך לעשות שימוש ו/או לקבל שירות מאת פורטל הבוגרים.

  בנוסף למידע אשר תמסור באופן אקטיבי, בעת השימוש בפורטל הבוגרים, יתכן שיצטבר מידע אודותיך הכולל, בין השאר, מידע מזהה אישי ומידע כללי, לרבות ללא הגבלה, מידע בנוגע אופי גלישתך בפורטל הבוגרים, המדורים בהם גלשתם, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו בפורטל הבוגרים, הצעות ופעילויות שונות שעניינו אותך, מיקום המחשב שבאמצעותו גלשת לפורטל הבוגרים, כתובת IP ועוד.

 2. השימוש במידע

  העמותה תשמור את כל המידע האמור לעיל במאגריה, אולם השימוש במידע כאמור, כמו גם מידע אודותיך שייאסף ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES, ייעשה רק לפי התנאים המוגדרים במדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין לשם קיומן של אחת או יותר מהמטרות הבאות:

  2.1.       לצורך שיפור השירותים שהעמותה מציעה לך בפורטל הבוגרים, לרבות בפורטל הבוגרים וכן ליצירת קשר עמך;

  2.2.       כדי לאפשר תפעול תקין של פורטל הבוגרים ולאפשר לך להשתמש בשירותים השונים הזמינים בפורטל הבוגרים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת בפורטל הבוגרים;

  2.3.       כדי לשפר ולהעשיר את חווית הגלישה בפורטל הבוגרים ואת השירותים והתכנים המוצעים בפורטל הבוגרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בפורטל הבוגרים, וכן על מנת לערוך בקרה בקשר עם שירותים ותכנים קיימים - המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

  2.4.       לשם התאמת פורטל הבוגרים לצרכיך והעדפותיך האישיות ולשם יצירת אזורים ודפים אישיים בפורטל הבוגרים, אותם תוכל להתאים להעדפותיך;

  2.5.       לשם יצירת קשר אתך ולצורך יצירת קשר עם מעסיקים כאמור בסעיף ‏3.1 להלן;

  2.6.       בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בעת הרישום תוצע לך האופציה האם לקבל שירות דיוור ובמידה ותבחר לקבלו, תהא העמותה רשאית לשלוח אליך מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי פורטל הבוגרים, ניוזלטר, וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעם העמותה, לרבות תכני פרסום והצעות מאת גורמים מסחריים הפועלים בשיתוף פעולה עם העמותה, ובכלל זה הצעות תעסוקה ו/או הצעות ייעודיות לבוגרי עתידים מאת גורמים מסחריים, מידע על פעילויות של העמותה, חדשות וחידושים בעמותה ו/או בארגון הבוגרים של העמותה, תוכניות חדשות ומסלולים ייחודיים המוצעות והמופעלות על ידי העמותה ו/או ארגון בוגרי העמותה, ומלגות. חשוב לציין, כי העמותה לא תעביר את פרטיך האישיים בהקשר זה למפרסמים אחרים, אלא ככל שתאשר זאת בעת הרישום ו/או לאחר מכן, וכי באפשרותך בכל עת להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של העמותה על ידי פניה בכתב לעמותה בכתובת: bogrim@atidim.org.il  

  2.7.       לשם ניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות פעילות פורטל הבוגרים. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;

  2.8.       לשם ניהול מעקב אחר נתוני בוגרי העמותה (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש של פורטל הבוגרים) וביצוע מחקר בדבר האפקטיביות של תוכניות העמותה;

  2.9.       לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש של פורטל הבוגרים.

 3. מסירת מידע לצד שלישי

  העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם, את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותיך בפורטל הבוגרים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  3.1.       על מנת שתקבל הצעות עבודה ממעסיקים באמצעות דואר אלקטרוני. במקרים אלה יועבר למעסיקים אלה המידע הדרוש להם לשם שליחת הצעות עבודה ושמירת הקשר עמך;

  3.2.       במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות פורטל הבוגרים, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת העמותה יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי העמותה תהא רשאית למסור מידע אישי מזהה אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;

  3.3.       במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין העמותה ו/או מי מטעמה;

  3.4.       בכל מקרה שלסבירות דעתה של העמותה, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל העמותה ככל שביכולתה על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור;

  3.5.       בכל מקרה בו פורטל הבוגרים ו/או הזכויות בפורטל הבוגרים ו/או הפעלת פורטל הבוגרים הועברו על ידי העמותה לגורם אחר בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של מכירת פורטל הבוגרים, מיזוג העמותה עם צד שלישי כלשהו ובכל שינוי מבנה בקשר עם העמותה, ובלבד שהגורם אליו נמסר המידע יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות שעיקריה דומים במהותם לעיקרי מדיניות פרטיות.

 4. עוגיות (Cookies) - איסוף מידע על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים

  4.1.       העמותה משתמשת באמצעים טכנולוגיים הידועים כ"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של פורטל הבוגרים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפורטל הבוגרים, לאימות פרטים ובכדי להתאים את פורטל הבוגרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

  4.2.       "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי הוראה שניתנת לו על ידי מחשבי המערכת. חלק מה"עוגיות" (Cookies) ימחקו ממחשבך בעת סגירת הדפדפן, אולם אחרות תשמרנה במחשבך. "עוגיות" (Cookies) מכילות מידע כדוגמת דפי האינטרנט שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפורטל הבוגרים, מהיכן הגעת אל פורטל הבוגרים ועוד. המידע ב"עוגיות" (Cookies) מוצפן, והעמותה משתמשת באמצעי האבטחה המקובלים בתחום וזאת תוך שמירה על אבטחת המידע במחשביה.

 5. זכות לעיין במידע

  5.1.       בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות החוק הפרטיות.

  5.2.       בנוסף, אם המידע שבמאגרי העמותה משמש אותה לשם דיוור ישיר של הצעות מסחריות כאמור בסעיף 2.6. לעיל, תהא זכאי בכפוף להוראות חוק הפרטיות לפנות בכתב אל העמותה בכתובת bogrim@atidim.org.il  ולדרוש כי העמותה תמחוק את המידע הנ"ל ממאגריה. מובהר, כי העמותה תמחק על סמך הודעתך מידע הדרוש לה רק לשם פנייתה אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

  5.3.       שים לב כי, במקרה כאמור לעיל, מידע הדרוש לעמותה לשם ניהול פורטל הבוגרים ועסקיה, לרבות ומבלי לגרוע, תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בפורטל הבוגרים או באמצעות פורטל הבוגרים - יוסיף להישמר במאגרי המידע על פי כל דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 6. אבטחת מידע

  העמותה מיישמת בפורטל הבוגרים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של העמותה להתחייב כי פורטל הבוגרים ו/או השירותים בפורטל הבוגרים יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

 7. שינויים במדיניות הפרטיות

  תשומת לבך מופנית לכך כי העמותה שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי השימוש

 

עודכן לאחרונה ב23 באוקטובר 2013